Ostanie godziny Promocji, tylko dziś do północy! EnveloKonto 3 z premią 100 zł + do 200 zł za polecenia!

Ostanie godziny Promocji, tylko dziś do północy! EnveloKonto 3 z premią 100 zł + do 200 zł za polecenia!

Akcja „EnveloKonto z premią 100 złotych” pozwala Uczestnikowi zdobyć jednorazową Premię w 100 zł za założenie EnveloKonta i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.  UWAGA: LIMIT WNIOSKÓW – 1800 (tysiąc osiemset).

Aby otrzymać Premię 100 zł Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

1. W terminie od 18 lipca 2018 r. do momentu osiągnięcia puli 1800 złożonych Wniosków Internetowych lecz nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2018 r.:

a) poprawnie wypełnić Formularz Rejestracji, dostępny w Serwisie Promocji, który pozwoli na utworzenie Profilu Uczestnika; do tego celu konieczne będzie podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego;

b) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Uczestnik zaznacza w tym celu odpowiednie okienko wyboru (checkbox) potwierdzające akceptację przy oświadczeniu o treści „Zapoznałem się z Regulaminem akcji promocyjnej „Envelokonto z premią 100 zł” i akceptuję jego postanowienia”;

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Bank swoich danych osobowych – Uczestnik zaznacza w tym celu odpowiednie okienko wyboru (checkbox) potwierdzające zgodę przy oświadczeniu o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej „Envelokonto z premią 100 zł” stosownie do postanowień jej Regulaminu;

d) potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji;

e) poprawnie wypełnić i wysłać Wniosek Internetowy, przy czym wnioski składane z innego źródła w Internecie niż za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie Promocji nie uprawniają do udziału w Promocji.

2. W  terminie  do 21  sierpnia 2018r., po złożeniu ww. Wniosku Internetowego i  na  jego  podstawie, zawrzeć z Bankiem Umowę  o EnveloKonto   wraz   z  Envelokartą

3. W  terminie  do 12 września 2018 r. wykonać co najmniej 3 płatności EnveloKartą na łączną kwotę minimum 100 zł. Do puli tej nie będą zaliczane płatności anulowane lub zwrócone na żądanie Uczestnika

Od momentu zarejestrowania się w Promocji „EnveloKonto z premią 100 zł”, Uczestnik (jako „Polecający”) może dodatkowo wziąć udział w dodatkowej promocji „Polecaj EnveloKonto i zarabiaj” związanej z polecaniem osobom trzecim (zwanym dalej „Poleconymi”) założenia EnveloKonta i wzięcia udziału w Promocji „EnveloKonto z premią 100 zł”.

Z tytułu udziału w promocji „Polecaj EnveloKonto i zarabiaj” Polecający otrzyma Premię dodatkową, jeśli w terminie określonym w §2 ust. 4 Regulaminu spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) Polecający wygeneruje w Serwisie Promocji Kod rekomendacyjny i przekaże go Poleconemu;

b) Polecony wykona czynności dające mu prawo do Premii w „EnveloKonto z premią 100 zł”, przy czym przed wysłaniem Wniosku Internetowego, prawidłowo wpisze Kod rekomendacyjny, a także imię, nazwisko oraz e-mail Polecającego; Polecony podaje dane Polecającego za jego wiedzą i zgodą;

c) Polecający wykona czynności dające mu prawo do Premii w Promocji „EnveloKonto z premią 100 zł”.

Uczestnik Promocji może być Poleconym, a następnie Polecającym. Polecający może otrzymać Premie dodatkowe za maksymalnie 4 Poleconych, którzy spełnią warunki Regulaminu.

Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto. Nie są objęte Promocją Wnioski składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu.

O przyznaniu Premii i Premii dodatkowej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.

Po otrzymaniu od Organizatora powiadomienia o przyznaniu Premii lub Premii dodatkowej, nie później niż do dnia 28 września 2018 r. Uczestnik powinien zalogować się do Profilu Uczestnika pod adresem envelokonto3.zpremia.pl i uzupełnić następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer EnveloKonta

Uczestnika (na który zostanie przekazana Premia lub Premia dodatkowa) i adres zamieszkania.

Premia lub Premia dodatkowa zostanie przekazana Uczestnikowi w formie przelewu na EnveloKonto, o numerze podanym w Serwisie.

Warunkiem przekazania Premii lub Premii dodatkowej jest posiadanie przez Uczestnika aktywnej EnveloKarty w dniu przekazania Premii lub Premii dodatkowej.

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegółowy opis akcji znajduje się w regulaminie.