Ekskluzywna akcja specjalna! Tylko w AgoraPerformance!

Ekskluzywna akcja specjalna! Tylko w AgoraPerformance!

Akcja „Same korzyści na Bank – edycja 3” pozwala Uczestnikowi zdobyć kartę upominkową o wartości 100 zł na zakupy w internetowym sklepie Zalando za założenie eKonta w promocji wraz z Kartą lub jednorazowej premii w wysokości 150 złotych za założenie mBiznes konta Standard oraz spełnienie warunków określonych w Regulaminie.

Aby otrzymać kartę upominkową o wartości 100 zł na zakupy w internetowym sklepie Zalando Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki Akcji z zachowaniem ich kolejności:
A. w terminie do 31.05.2018 roku Uczestnik:
i. założy swój profil w Aplikacji, przez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska i nr telefonu oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
ii. kliknie w aktywny link (przycisk „wniosek przejdź do Banku”) udostępniony w Serwisie, który przekieruje go na stronę serwisu Partnera,
iii. wyrazi zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na stronie dotyczącym Akcji,
iv. prawidłowo wypełni i wyśle wniosek o eKonto w promocji wraz z Kartą, UWAGA: Wniosek o eKonto w promocji wraz z Kartą powinien zostać wypełniony i wysłany podczas jednej sesji.
B. zawrze z Bankiem Umowę o eKonto, (dalej „Umowa”) wybierając jedną z możliwości:
i. za pośrednictwem kuriera – przez popisanie Umowy w obecności kuriera w dogodnym czasie i miejscu;
ii. w placówce mBanku – wybierając placówkę mBanku, w której tego samego dnia może podpisać Umowę;
iii. w mKiosku – wybierając placówkę mKiosk lub mFinanse, w której tego samego dnia może podpisać Umowę
C. wraz z Umową, o której mowa w punkcie B powyżej, Uczestnik w tym samym momencie zawrze z bankiem Umowę o Kartę.
D. najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia eKonta Uczestnik wykona co najmniej PIĘĆ TRANSAKCJI na dowolną kwotę. Przez transakcję rozumie się: płatność Kartą, przelew na konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na otwartym Koncie. Wypłata z bankomatu i przelew z Konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane. W przypadku, gdy otwarcie eKonta nastąpiło po dniu 31.05.2018 r., lecz na podstawie wniosku złożonego do czasu upływu powyższego dnia, warunek o którym mowa w niniejszym punkcie 1 lit. D) musi zostać spełniony do dnia 30.06.2018 r.

Aby otrzymać Premię 150 złotych Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki Akcji 2 z zachowaniem ich kolejności:
A. w terminie do 31.05.2018 roku Uczestnik:
i. założy swój profil w Aplikacji, w którym poda w szczególności: adres e-mail, imię, nazwisko i nr telefonu osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
ii. kliknie w aktywny link (przycisk „WNIOSEK O MBIZNES”) udostępniony w Serwisie, który przekieruje go na stronę serwisu Partnera,
iii. wyrazi zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na stronie dotyczącym Akcji 2,
iv. prawidłowo wypełni i wyśle wniosek o mBiznes konto Standard w promocji, UWAGA: Wniosek o o mBiznes Konto Standard powinien zostać wypełniony i wysłany podczas jednej sesji.
B. zawrze z Bankiem Umowę o mBiznes konto Standard, (dalej „Umowa o mBiznes Konto Standard”) wybierając jedną z możliwości:
i. za pośrednictwem kuriera – przez popisanie Umowy w obecności kuriera w dogodnym czasie i miejscu;
ii. w placówce mBanku – wybierając placówkę mBanku, w której tego samego dnia może podpisać Umowę;
iii. w mKiosku – wybierając placówkę mKiosk lub mFinanse, w której tego samego dnia może podpisać Umowę.
C. wykona płatność (lub płatności) do ZUS na kwotę min. 250 zł z w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzeniem mBiznes Konta. W przypadku, gdy otwarcie mBiznes konta nastąpiło po dniu 31.05.2018 r., lecz na podstawie wniosku złożonego do czasu upływu powyższego dnia,
4
warunek o którym mowa w niniejszym punkcie 1 lit. C) musi zostać spełniony do dnia 30.06.2018 r.

Z jednego profilu w Aplikacji można wysłać tylko jeden wniosek o eKonto Standard i Kartę oraz tylko jeden wniosek o mBiznes konto Standard.
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę oraz jedną Premię, bez względu na liczbę założonych profili w Aplikacji i złożonych wniosków o eKonto wraz z Kartą oraz mBiznes konto Standard. Organizator zastrzega, iż wnioski o zawarcie Umowy dotyczącej Konta składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu, jak również wnioski złożone po dniu 31.05.2018 roku, nie będą brały udziału w Akcji.
O przyznaniu Premii Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Aplikacji najpóźniej do dnia 25.07.2018 roku.

Premia 150 złotych zostanie przekazana Uczestnikowi w formie przelewu na aktywny rachunek mBiznes Konto założony zgodnie z §3 ust. II Regulaminu. Premia nie zostanie wypłacona, jeżeli mBiznes Konto do dnia wypłaty Premii zostało zamknięte. Przekazanie Premii nastąpi najpóźniej do dnia 10.08.2018 roku. Wartość przyznanej Premii powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.

O przyznaniu Nagrody w postaci karty upominkowej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Aplikacji najpóźniej do dnia 25.07.2018 roku. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie karty upominkowej na profil Uczestnika w Aplikacji. Przekazanie Nagrody nastąpi najpóźniej do dnia 25.07.2018 roku. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi, wypłaty w gotówce lub zamiany na inną formę Nagrody.

Szczegółowy opis akcji znajduje się w regulaminie promocji eKonto oraz regulaminie promocji mBiznes

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły znajdują się w karcie kampanii.