Nowa promocja EnveloKonta z premią 50 złotych! Tylko w AgoraPerformance!

Nowa promocja EnveloKonta z premią 50 złotych! Tylko w AgoraPerformance!

Akcja „EnveloKonto z premią 50 złotych” pozwala Uczestnikowi zdobyć jednorazową Premię w 50 zł za założenie EnveloKonta i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. UWAGA LIMIT WNIOSKÓW – 2800 (dwa tysiące osiemset). 250 (dwieście pięćdziesiąt) – dziennych rejestracji w aplikacji.

Aby otrzymać Premię 50 zł Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

W terminie do 15 lipca 2018 r., z możliwością zakończenia akcji po przekroczeniu limitu 2800 złożonych wniosków. Dzienny limit liczby rejestracji wynosi 250 nowych Profili Uczestnika dziennie.

a) poprawnie wypełnić Formularz Rejestracji, dostępny w Serwisie Promocji, który pozwoli na utworzenie Profilu Uczestnika; do tego celu konieczne będzie podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego;

b) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Uczestnik zaznacza w tym celu odpowiednie okienko wyboru (checkbox) potwierdzające akceptację przy oświadczeniu o treści „Zapoznałem się z Regulaminem akcji promocyjnej „Envelokonto z premią 50 zł” i akceptuję jego postanowienia”;

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Bank swoich danych osobowych – Uczestnik zaznacza w tym celu odpowiednie okienko wyboru (checkbox) potwierdzające zgodę przy oświadczeniu o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej „Envelokonto z premią 50 zł” stosownie do postanowień jej Regulaminu;

d) potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji;

e) poprawnie wypełnić i wysłać Wniosek Internetowy, przy czym wnioski składane z innego źródła w Internecie niż za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie Promocji nie uprawniają do udziału w Promocji

W terminie do 3 sierpnia 2018r., po złożeniu ww. Wniosku Internetowegoi na jego podstawie, zawrzeć z Bankiem Umowę o EnveloKonto wraz z Envelokartą

W terminie do 24 sierpnia 2018 r. wykonać co najmniej 3 płatności EnveloKartą na łączną kwotę minimum 100 zł. Do puli tej nie będą zaliczane płatności anulowane lub zwrócone na żądanie Uczestnika

Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto. Nie są objęte Promocją Wnioski składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu.

O przyznaniu Premii Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji najpóźniej do dnia 7 września 2018 r. Po otrzymaniu od Organizatora powiadomienia o przyznaniu Premii, nie później niż do dnia 14 września 2018 r. Uczestnik powinien zalogować się do Profilu Uczestnika pod adresem URL: https://envelokonto2.zpremia.pl i uzupełnić następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer EnveloKonta Uczestnika (na który zostanie przekazana Premia) i adres zamieszkania.

Premia zostanie przekazana Uczestnikowi wyłącznie po wykonaniu przez Uczestnika czynności i podaniu informacji, o których mowa w ust. 3, w formie przelewu na EnveloKonto, najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.

Warunkiem przekazania Premii jest posiadanie przez Uczestnika aktywnej EnveloKarty w dniu przekazania Premii.

Szczegółowy opis akcji znajduje się w regulaminie.
Kampania prowadzona jest w modelu CPS. Szczegóły znajdują się w karcie kampanii.