Tylko w Agoraperformance! Akcja Nest Banku – Nest Konto z premią gwarantowaną 75 zł!

Tylko w Agoraperformance! Akcja Nest Banku – Nest Konto z premią gwarantowaną 75 zł!

EKSKLUZYWNA AKCJA PROMOCYJNA TYLKO W AGORA PERFORMANCE!
Zapraszamy do promowania kampanii Nest Konta
Promocja pod hasłem „Nest Konto z premią gwarantowaną 75 zł” trwa od 21.07.2017 r. do 31.07.2017 r.

Promocja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: nestkonto.zpremia.pl

Uczestnikami akcji promocyjnej „Nest Konto z premią gwarantowaną 75 zł” mogą być osoby, które spełniają jeden z poniższych wymogów:

Złożą Wniosek o otwarcie Nest Konta dla klientów indywidualnych
Na dzień złożenia Wniosku, nie posiadają (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) i nie posiadały wcześniej (samodzielnie lub wspólnie z inna osobą) rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oferowanego dotychczasowo przez Nest Bank (także pod innymi nazwami handlowymi), jak również nie złożyły wniosku o taki rachunek w Nest Banku niezależnie od Promocji, który jest w trakcie rozpatrywania przez Partnera.

Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Aby uzyskać prawo do Premii w ramach Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności:
– Zarejestrować się na Stronie Promocyjnej przy użyciu własnego adresu e-mail
– Zaznaczyć oświadczenia o akceptacji Regulaminu
– Wyrazić zgodę na przekazywanie informacji handlowych przez Organizatora
– Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
– Złożyć w okresie obowiązywania Promocji Wniosek o Nest Konto wyłącznie poprzez Stronę Promocyjną. W Promocji brane są pod uwagę wyłącznie Wnioski złożone za pośrednictwem Strony Promocyjnej
– Wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Nest Bank oraz wysyłanie przez Nest Bank informacji handlowych drogą elektroniczną (pkt. 5 i 6 we Wniosku o założenie Nest Konta)
– Zawrzeć z Nest Bankiem umowę o Nest Konto
– Nie rezygnować z umowy, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa
– Dokonać transakcji bezgotówkowej, wykonanej poprzez płatność kartą wydaną do Nest Konta lub przelewem, na łączną kwotę min. 150 zł w okresie 60 dni od daty złożenia wniosku o Nest Konto (jedna lub wiele płatności).

Z jednego profilu na Stronie Promocyjnej można założyć tylko jedno Nest Konto. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię bez względu na liczbę założonych profili na Stronie Promocyjnej i złożonych Wniosków.

Rozstrzygnięcie akcji:

Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi najpóźniej do dnia 30.10.2017 r. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu Premii do 30.10.2017 r. Premia zostanie wypłacona do 15.11.2017 r. O przyznaniu Premii, Organizator powiadomi Uczestników przesyłając wiadomość e-mail, na adres wskazany przy rejestracji na Stronie Promocyjnej.
Uczestnicy, do dnia 06.11.2017 r. zobowiązani są do zalogowania się na Stronie Promocyjnej i uzupełnienia danych: (numer swojego aktywnego Nest Konta, imię i nazwisko, adres zamieszkania). Premia zostanie wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi na rachunek w Nest Banku otwarty w ramach Promocji.

Warunkiem otrzymania Premii jest łączne spełnienie warunków wskazanych w Regulaminie.

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły dostępne są w karcie kampanii